Verzendkosten NL & BE €7,25

Vanaf €79 gratis verzending

Achteraf betalen

Exclusieve producten


Afbeelding voor Interview met de makers van de Kans App

Interview met de makers van de Kans App

Joopie

Joopie Schrijver
2 nov. 2023

DUTCH - For English see below

Af en toe kom je iets tegen dat echt behulpzaam is. De Kans App is een van die dingen. De app stelt je in staat om je schetsen om te zetten in de juiste spuitbussen voor je favoriete spraypaint-merken, zoals Loop Colors en Montana Black. Om meer te weten te komen over de app, de makers ervan en hoe deze is ontwikkeld, hebben we een kort interview met hen gedaan. Lees het hieronder!

 

Team Joopie (TJ): Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Cristophe (C): Het team bestaat uit drie mensen: Shindo, Christophe en Guillaume.

Shindo, die in Zwitserland woont maar Duitse roots heeft, is de graffiti-expert van het team. Hij weet alles van verschillende technieken en heeft een stevig netwerk binnen de graffiti-scene. Hij doet al 32 jaar aan graffiti en behoort tot de nieuwe generatie street art-artiesten die digitale tools zoals Procreate of Illustrator gebruiken om te gekke muurschilderingen te maken.

Christophe en Guillaume zijn allebei Frans en wonen in Marseille. Christophe heeft de afgelopen 10 jaar in start-ups gewerkt en besloot om zijn eigen mobiele apps te gaan maken. Hij is de productmanager van de app en weet hoe je een product moet bouwen en promoten.

Guillaume (CTO) werkte vroeger een paar jaar als IT-journalist en begon later zijn eigen bedrijf in computerreparaties. Hij maakte de overstap naar webontwikkelaar en is nu de tech-gozer van het Kans App-team.

 

TJ: Hoe zijn jullie op het idee voor de app gekomen?

C: Het verhaal is best grappig. Shindo en Christophe ontmoetten elkaar tijdens een boeddhistische retraite in april 2023, waar ze toevallig kamergenoten waren. Tijdens die tijd deelden ze hun ervaringen en ideeën. Shindo deelde zijn concepten over hoe street art veel beter kon worden. Kans is ontstaan in die kleine kamer, met onze geesten helemaal open en ontvankelijk.

 

TJ: Voor wie is de Kans-app bedoeld en hoe moeten mensen die gebruiken?

C: Deze app is vooral gemaakt voor street art-artiesten die hun kunstwerken schetsen op Procreate of Illustrator voordat ze die op muren overbrengen. Veel van die artiesten hebben gedoe om de kleuren van digitale tools naar fysieke spuitbussen over te brengen.

De app is lekker makkelijk in gebruik: de artiest uploadt zijn schets en geeft de afmetingen van de muur op, kiest kleuren, en de app geeft suggesties voor de best passende spuitbussen van hun favoriete merk, samen met de juiste hoeveelheid voor elke kleur.

Gebruikers kunnen dan hun boodschappenlijst downloaden en die gebruiken om de spuitbussen in fysieke winkels of online te kopen. De app is gratis, en artiesten kunnen zo'n 4 uur per muur besparen. Dat is echt geweldig!

 

TJ: We hebben geen idee wat er nodig is om een goede app te ontwikkelen. Kunnen jullie ons een beetje door het proces leiden?

C: Het maken van een vette app kan best een uitdaging zijn. Ons hoofddoel was om zo dicht mogelijk bij artiesten en potentiële gebruikers te zijn.

We zijn begonnen met het maken van een Proof of Concept (POC), gevolgd door een Minimum Viable Product (MVP) en uiteindelijk de eerste versie van de mobiele app.

Bij elke stap hebben we het product in handen van artiesten geplaatst, feedback verzameld, nieuwe features ontwikkeld en bestaande verbeterd, en dat proces herhaald.

Belangrijke Product Indicatoren (KPI's) die we in de gaten hebben gehouden, zijn Gebruiksvriendelijkheid, Prestaties en Tijd tot Actie. Een van onze top prioriteiten was ervoor zezorgen dat artiesten hun spuitbussen binnen 5 minuten kunnen krijgen. Nu is de gemiddelde tijd om de perfecte match spuitbussen te vinden maar 2,7 minuten!

 

TJ: Zijn er uitdagingen geweest waar jullie mee om moesten gaan?

C: Een van de uitdagingen waar we tegen aanliepen had te maken met het kleurenpalet van het merk. Sommige van de kleuren die het merk leverde, waren geen exacte match, wat leidde tot verschillen tussen de kleur die het merk aangaf en de werkelijke kleur op de muur.

Daarnaast moesten we het probleem oplossen van het automatisch extraheren van kleuren uit een afbeelding. Hoewel er diverse tools beschikbaar zijn die beweren "alle kleuren uit een afbeelding te extraheren", was geen ervan precies genoeg voor ons werk. We moesten een ingewikkeld wiskundig systeem ontwikkelen waarmee gebruikers konden aangeven hoeveel kleuren ze automatisch wilden extraheren.

 

TJ: Wat staat er op de planning? Zijn er toekomstige ontwikkelingen die jullie aan de app zouden willen toevoegen?

C: We hebben verschillende plannen voor toekomstige features, waaronder:

  • De mogelijkheid om het complete kleurenpalet van een merk te downloaden voor direct gebruik in Procreate/Illustrator.
  • Een one-click kleurenextractiefunctie, met behulp van een superprecieze automatische kleurenpalet-extractor.
  • De integratie van een e-commercecomponent, waardoor artiesten spuitbussen direct in de app kunnen kopen.

Je kunt Shindo's Instagram hier vinden: Shindo's Instagram

Download de KANS APP vandaag via de links hieronder! 

 


ENGLISH

Once in a while you come across something that is truly helpful. The Kans App is one of those things. The app allows you to transform your sketches into the right cans for your favorite spraypaint brands, like Loop Colors and Montana Black. To learn more about the app, its creators and how it is created we did a little interview with them. Read it below! 

Team Joopie (TJ): Could you introduce yourselves a little bit?

Cristophe (C):The team consists of three people: Shindo, Christophe, and Guillaume.

Shindo, who lives in Switzerland but has German roots, is the graffiti expert of the team. He possesses extensive knowledge of various techniques and has a strong network within the graffiti scene. He has been practicing graffiti for 32 years and is part of the new generation of street art artists who utilize digital tools like Procreate or Illustrator to create magnificent wall art.

Christophe and Guillaume are both French and reside in Marseille. Christophe worked in startups for the last 10 years and decided to venture into creating his own mobile applications. He serves as the Product Manager of the app and possesses the expertise to build and promote a product.

Guillaume (CTO) previously worked as an IT journalist for a few years and later founded his own company, specializing in computer repairs. He made a transition to becoming a web developer and now serves as the tech expert of the Kans App team.

 

TJ: How did you get the idea for the app in the first place?

C: The story is quite amusing. Shindo and Christophe met during a Buddhist retreat in April 2023, where they happened to be roommates. During this time, they shared their experiences and ideas. Shindo shared his concepts on how to enhance street art. Kans was conceived in that small room, with our minds fully open and receptive.

 

TJ: For whom is the Kans app designed, and how should people use it?

C: This app is primarily designed for street art artists who sketch their artwork on Procreate or Illustrator before transferring it to walls. Many of these artists face the challenge of transferring colors from digital tools to physical spray cans.

The app is user-friendly: the artist uploads their sketch and provides the wall dimensions, selects colors, and the app suggests the best matching spray cans from their preferred brand, along with the appropriate quantity for each color.

Users can then download their shopping list and use it to purchase the cans either in physical stores or online. The app is free, and artists can save approximately 4 hours per wall. It's truly remarkable!

 

TJ: We have no idea what it takes to develop a good app. Can you walk us through the process?

C: Building a quality app can be challenging. Our main objective was to be as closely aligned with artists and potential users as possible.

We began by creating a Proof of Concept (POC), followed by a Minimum Viable Product (MVP), and ultimately, the first version of the mobile app.

At each stage, we put the product into the hands of artists, gathered their feedback, developed new features, and fixed existing ones, repeating this process iteratively.

Key Product Indicators (KPIs) we monitored included Usability, Performance, and Time to Action. For instance, one of our top priorities was to ensure that artists could acquire their spray cans in less than 5 minutes. Now, the average time to find the perfect match spray cans is just 2.7 minutes!

 

TJ: Were there any challenges you had to deal with?

C: One of the challenges we encountered was related to the brand's color palette. Some of the colors provided by the brand were not exact matches, leading to differences between the color indicated by the brand and the actual color when applied to a wall.

Additionally, we had to address the issue of automatically extracting colors from an image. While there are various tools available that claim to "extract" all colors from an image, none were precise enough for our work. We had to develop a complex mathematical system that allowed users to specify how many colors they wanted to automatically extract.

 

TJ: What's next? Any future developments you would like to add to the app?

C: We have several plans for future features, including:

  • The ability to download the complete brand color palette for direct use in Procreate/Illustrator.
  • A one-click color extraction feature, utilizing a highly precise auto-palette extractor.
  • The incorporation of an e-commerce component, enabling artists to purchase spray cans directly within the app.

You can find Shindo's Instagram here: Shindo's Instagram

Download the KANS APP today to improve your writing game! 

 

Onze favorieten

Exclusieve deals & unieke graffiti content direct in je inbox - helemaal gratis

Geen spam - 1 mail per maand. Je kunt je altijd weer afmelden.