fbpx
✅ Vanaf €75 gratis verzending (NL & BE) | ✅ Brievenbuspakket €5 | ✅ Binnen 48 uur verzonden | ✅ Exclusieve producten | ✅ Betaal achteraf met Klarna

Terms and Conditions

Nederlands – For English see below
Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop Cantastic informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult van gebruikers (elke gebruiker) van de website www.Cantastic.nl (“Site”).Dit privacybeleid is van toepassing op de site en alle door Cantastic aangeboden producten en diensten.

Persoonlijke identificatiegegevens

Wij kunnen persoonlijke identificatiegegevens van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de sites, inschrijven voor de nieuwsbrief en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die wij beschikbaar stellen op onze site.Gebruikers kunnen eventueel worden gevraagd om hun naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, etc.

Wij verzamelen alleen persoonlijke identificatiegegevens van gebruikers als ze deze informatie vrijwillig doorgeven.Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificatiegegevens te verstrekken, behalve dat het kan voorkomen dat ze zich aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten deelnemen.

Niet-persoonlijke identificatiegegevens

We kunnen mogelijk niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen over gebruikers wanneer ze onze site gebruiken. Niet-persoonlijke identificatiegegevens kunnen de naam van de browser, het type computer en technische informatie bevatten over gebruikers betekent verbinding met onze site, zoals het besturingssysteem en de internetleveranciers en andere soortgelijke informatie.

Webbrowser cookies

Onze site kan “cookies” gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor registratiedoeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun webbrowser in te stellen om cookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als u dat doet, let erop dat sommige delen van de Site mogelijk niet goed functioneren.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

Cantastic verzamelt en gebruikt gebruikers persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

Om de klantenservice te verbeteren

Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en behoeften te ondersteunen.

Om onze site te verbeteren

We streven ernaar om onze website aanbiedingen te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen.

Periodieke e-mails verzenden.

Het e-mailadres van gebruikers zorgt voor orderverwerking, deze wordt alleen gebruikt om ze informatie en updates te versturen met betrekking tot hun bestelling. Het kan ook gebruikt worden om te reageren op hun vragen en / of andere verzoeken. Als gebruikers besluiten zich in te schrijven op onze mailinglijst, ontvangen zij e-mailberichten die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz. bevatten. Als de gebruiker zich wenst af te melden om toekomstige e-mails te ontvangen, worden gedetailleerde gegevens over de ‘unsubscribe-procedure’ verstrekt op de website. Of neem contact met ons op via de website.

Hoe beschermen we uw informatie?

Wij nemen passende gegevensverzameling, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactiegegevens en gegevens op onze Site.

Gevoelige en persoonlijke gegevensuitwisseling tussen de Site en zijn gebruikers gebeurt via een SSL beveiligd communicatie kanaal en is gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen.

Uw persoonlijke gegevens delen

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatiegegevens van Gebruikers aan derden. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie delen die niet gekoppeld zijn aan persoonlijke identificatiegegevens betreffende bezoekers en gebruikers met onze zakelijke partners, vertrouwde filialen en adverteerders voor de hierboven omschreven doeleinden. We kunnen gebruik maken van dienstverleners van derden om ons te helpen ons bedrijf en de site te bedienen of activiteiten beheren voor ons, zoals het verzenden van nieuwsbrieven of enquêtes. We mogen uw informatie met deze derden delen voor die beperkte doeleinden, mits u uw toestemming hebt gegeven.

Websites van derden

Gebruikers kunnen reclame of andere inhoud vinden op onze site die verwijzen naar de sites en services van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. Wij hebben geen controle op de inhoud of links die op deze sites worden weergegeven en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die zijn gekoppeld aan of van onze site. Bovendien kunnen deze sites of diensten, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en diensten kunnen hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid hebben. Browsen en interactie op een andere website, met inbegrip van websites die een link hebben naar onze Site, zijn onderworpen aan de eigen voorwaarden en het beleid van deze website.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Cantastic heeft het recht om dit privacybeleid te allen tijde te actualiseren. Wanneer we dat doen, plaatsen wij een bericht op de hoofdpagina van onze site. Wij raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren voor eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen, helpen beschermen. U erkent en gaat akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te beoordelen en zich bewust te worden van wijzigingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, betekent u dat u dit beleid en de servicevoorwaarden accepteert. Als u dit beleid niet akkoord gaat, gebruik dan onze site niet. Uw voortdurende gebruik van de Site na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid wordt geacht uw acceptatie van die wijzigingen te zijn.

TERUGSTUURBELEID

Cantastic accepteert op dit moment geen retourzendingen, kredieten of uitwisselingen. Alle verkopen zijn definitief.

Als u contact met ons heeft gehad met betrekking tot het hebben van een retour / ruil goedgekeurd, is het verplicht dat u een bewijs van contact met ons bedrijf in uw retourzending bevat. Let op, alle retourzendingen moeten in de originele verpakking worden opgenomen, vergezeld met een kopie van de orderfactuur. Wij kunnen geen retourzendingen / uitwisselingen die ouder zijn dan 90 dagen oud goedkeuren.

Wij accepteren geen pakketten die zonder toestemming worden verzonden. Verzonden verzendingen die niet zijn geautoriseerd, worden geweigerd / verzonden.

Zorg ervoor dat u uw bestelling zorgvuldig heeft beoordeeld voordat u uw aankoop heeft afgerond.

Contact met ons opnemen

Als u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op de praktijken van deze site of uw afspraken met deze site.

Cantastic

www.cantastic.nl

info@cantastic.nl

———–

English

This Privacy Policy governs the manner in which Cantastic collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the www.Cantastic.nl website (“Site”). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Cantastic.

Personal identification information

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the sitesubscribe to the newsletter and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, mailing address, phone number,

We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web browser cookies

Our Site may use “cookies” to enhance User experience. User’s web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

How we use collected information

Cantastic collects and uses Users personal information for the following purposes:

To improve customer service

Your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.

To improve our Site

We continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you.

To send periodic emails

The email address Users provide for order processing, will only be used to send them information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, and/or other requests or questions. If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email or User may contact us via our Site.

How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.

Sensitive and private data exchange between the Site and its Users happens over a SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes provided that you have given us your permission.

Third party websites

Users may find advertising or other content on our Site that link to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Site, is subject to that website\’s own terms and policies.

Changes to this privacy policy

Cantastic has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, post a notification on the main page of our Site,. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy and terms of service. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Return Policy

Cantastic does not accept returns for refunds, credits, or exchanges at this time. All sales are final.

If you have been in contact with us in regards to having a return/exchange approved, it is mandatory that you include proof of contact with our company in your return shipment. Please note, all returns must be included in original packaging accompanied by a copy of the order invoice. We cannot approve any returns/exchanges over 90 days old, no exceptions.

We will not accept any packages sent without authorization, any shipments received that have not been authorized will be refused/shipped back.

Please make sure that you have carefully reviewed your order prior to finalizing your purchase.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:

Cantastic

www.cantastic.nl

info@cantastic.nl